Now showing items 1-2 of 2

  • การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอ การปฎิรูประบบบริการสุขภาพ และการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; อัมพร เจริญชัย; สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ; กัลยา พัฒนศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   เอกสารนี้นำเสนอผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย ในกระบวนการสังเคราะห์ได้มีการศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานด้านระบบบริการสุขภาพและหลักประกันส ...
  • รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน: กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   จินตนา ลี้ละไกรวรรณ; กล้าเผชิญ โชคบำรุง; บำเพ็ญจิต แสงชาติ; หทัยชนก บัวเจริญ; อัมพร เจริญชัย; สุพรรณี สุ่มเล็ก; วรรณภา นิวาสะวัต; ขนิษฐา นันทบุตร; ปราณี ธีรโสภณ; พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย; ทิพยกาย เปรุนาวิน; ชวนพิศ ทำนอง; ภัณฑิลา อิฐรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ นับได้ว่าเป็นยุทธวิธีที่สําคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้คนมีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ การทําความเข้าใจเรื่องการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชนในชุมชน คณะผู้วิจัยได้ทําการศึก ...