Now showing items 1-9 of 9

  • The Last Mile of UHC in Thailand, Do We Reach the Vulnerable. 

   พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์; Peerapol Sutiwisesak; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; จเร วิชาไทย; Charay Vichathai; เพ็ญแข ลาภยิ่ง; Phenkhae Lapying; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; Boonyawee Aueasiriwon; อาณัติ วรรณศรี; Arnat Wannasri; อุทุมพร วงษ์ศิลป์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01-30)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมในหัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอน ...
  • กลไกและมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพ 

   คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร; อาณัติ วรรณศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-04-25)
  • การจ่ายค่าบริการตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของประเทศไทยและต่างประเทศ 

   อาณัติ วรรณศรี; Arnat Wannasri; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03)
   การศึกษานี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Group: DRG) ซึ่งเป็นระบบแบ่งกลุ่มผู้ป่วยแบบเฉียบพลัน พัฒนาโดย Robert Fetter และคณะ ที่มหาวิทยาลัยเยล ...
  • การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

   ภาสกร สวนเรือง; Passakorn Suanrueang; อาณัติ วรรณศรี; Arnat Wannasri; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (caregiver) และกระบวนการในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน หลังการมีนโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ...
  • การประเมินความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผลของบริการป้องกัน ควบคุม และ รักษาโรคเบาหวาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

   ทิพพาวดี สืบนุการณ์; ภาณุ ภักดีสาร; เมตตาจิตร เจริญทรัพย์; คุณารักษ์ มณีนุษย์; พัฒนาวิไล อินใหม; อาณัติ วรรณศรี; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; ณัฏฐ์นิธิมา แจ้งประจักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-05)
   โครงการประเมินความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผลของบริการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคเบาหวาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานอย่ ...
  • การรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นที่ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; พินทุสร เหมพิสุทธิ์; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; อังสุมาลี ผลภาค; อาณัติ วรรณศรี; วรรณภา บำรุงเขต; Paiboon Suriyawongpaisarn; Samrit Srithamrongsawat; Pintusorn Hempisut; Boonyawee Aueasiriwon; Aungsumalee Pholpark; Arnat Wannasri; Wannapha Bamrungkhet (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.), 2556-06-01)
   รายงานนี้มุ่งหมายรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของกลไกหลักในพื้นที่ที่มีสมรรถนะการดำเนินงานที่ดี เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานของกลไกหลักในระดับจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อเพิ่มสมรรถนะการดำเ ...
  • การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ภัทระ แสนไชยสุริยา; สงครามชัย ลีทองดี; มุกดา สำนวนกลาง; ทัศนีย์ ญาณะ; รัชนี สรรเสริญ; เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; พัฒนาวิไล อินใหม; อังสุมาลี ผลภาค; อาณัติ วรรณศรี (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2554-09)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกองทุนสุขภาพตำบลในการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน รวมถึงกับปรับตัวในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ทั้งนี้เนื่องจากบริบทและสภาพ ...
  • การศึกษาสถานการณ์และรูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย 

   จิราลักษณ์ นนทารักษ์; Jiraluck Nontarak; อาณัติ วรรณศรี; Arnat Wannasri; อังสุมาลี ผลภาค; Aungsumalee Pholpark; สุรสักย์ ธไนศวรรยางกูร; Surasak Thanaisawanyangkoon; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; Boonyawee Aueasiriwon; ปิยะฉัตร สมทรง; Piyachat Somsong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-09)
   การให้บริการที่เป็นมิตรกับคนต่างด้าว เป็นระบบที่สำคัญในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและสร้างความเท่าเทียมในการรับบริการของคนต่างด้าว การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับคนต่างด้าวมีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนหลายประเด็นทั้งทางด ...
  • ต้นทุนการจัดบริการต่อหัวประชากรของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; อาณัติ วรรณศรี; Arnat Wannasri; พัชนี ธรรมวันนา; Patchanee Thamwanna; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; Dichapong Pongpattrachai; ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; ถาวร สกุลพาณิชย์; Thaworn Sakunphanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหัวประชากรสำหรับการจัดบริการระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่าย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ...