Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 

   อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์; แสวง วัชระธนกิจ; ปาริชาต บุตรดีมี; ศิริรัตน์ บุญจรัส; นุชจรินทร์ อภินันท์; น้ำผึ้ง โนรีรัตน์; วัชโรดม ศุภลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-05)
   การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี การประเมินผลของนโยบายการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการรักษา ยังมีข้อจำกัดในตัวชี้วัดที่เลือกใช้ในการประเมินของแต่ละโรงพยาบาล ...
  • การเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารจัดการโรคเบาหวานระหว่างโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ ใน จ.อุบลราชธานี 

   อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์; ปาริชาต บุตรดีมี; ศิริรัตน์ บุญจรัส; นุชจรินทร์ อภินันท์; ธีราพร ชนะกิจ; Aporn Jaturapattarawong; Parichart Butdeemee; Sirirat Boonjarat; Nuchjarin Apinun; Watcharodom Supaluk; Teeraporn Chanakit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   แต่เดิมการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลชุมชนใน จ.อุบลราชธานีไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทีมวิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการวิเคราะห์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทราบสถานการณ์และหาทางพัฒนาต่อไป ดังนั้น ...