Now showing items 1-1 of 1

    • ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในสองทศวรรษหน้าและกลยุทธ์ในการพัฒนา 

      อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร; อำพล จินดาวัฒนะ; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; สุทธิสิทธิ์ ไมตรีจิตร์; นาฏวิมล พรหมชนะ (2539)
      ครึ่งทศวรรษแรกของ "โครงสร้างทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย" ได้รับการประเมินผลการบรรลุความสำเร็จ และกำหนดภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในสองทศวรรษข้างหน้า พร้อมข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาสถานีอนามัยไปสู่ภาพลักษณ์นั้น