Now showing items 1-1 of 1

    • พยาบาลและระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

      วิจิตร ศรีสุพรรณ; ประคิณ สุจฉายา; ขนิษฐา นันทบุตร; อุไร หัตถกิจ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
      รายงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีกระบวนการพัฒนาแนวคิดในการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในชุมชน ภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมและการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต โดยมุ่งเน้นบทบาทของวิชาชีพการพยาบาลเป็นหลัก ...