Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาการกระจายและการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอในประเทศไทย 

      ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย; Piya Hanvoravongchai; ฮูตูเบสซี, เรย์มอนด์; แกมทอง อินทรัตน์; มานะ วาทะกุล; วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
      การกระจายและการใช้งานเครื่องเอ็มอาร์ไอในประเทศไทย เอ็มอาร์ไอเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง มีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามาก งานวิจัยชิ้นนี้จะทำการประเมินเทคโนโลยีเอ็มอาร์ไอในส่วนของการกระจายและการใช้งานเ ...