Now showing items 1-13 of 13

  • ความรุนแรงในครอบครัว : สถานะงานวิจัยและข้อเสนอเพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบวิจัยในอนาคต 

   เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; Penchan Pradubmook (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ความรุนแรงในครอบครัว สถานะของงานวิจัยและข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบวิจัยในอนาคต เป็นรายงานการทบทวนองค์ความรู้เพื่อให้ได้กรอบเนื้อหาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวทั้งในประเทศและต่างประเทศและข้อเสนอทิศทางระ ...
  • บทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; ยุพา วงศ์ไชย; Anuwat Supachutikul; Penchan Pradubmook; Yupa Wongchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert; ชูชัย ศุภวงศ์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; ยุวดี คาดการณ์ไกล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   แนวคิดการพัฒนากระบวนการประชาสังคม หรือ Civil Society เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม อันจะนำไปสู่ สังคมสมานุภาพ และความสงบ สุข สันติ ในสังคมนั้นเพิ่งจะมีการนำเสนอเข้ามาสู่แวดวงนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของไทย ...
  • ประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; Supattra Srivanichakorn; ดวงพร เฮงบุณยพันธ์; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; วิไลลักษณ์ วิสาสะ; พินทุสร เหมพิสุทธิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
   โครงการศึกษาประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครการศึกษาประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อประเมินกระบวนการ ...
  • ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวัง สถานที่และผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของยาเม็ดสเตียรอยด์ 

   ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร; Duangtip Hongsamoot; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; พรพิมล ขัตติมานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวัง สถานที่และผลิตภัณฑ์ :กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของยาเม็ดสเตียรอยด์การศึกษานี้สะท้อนให้เห็นปัญหาของระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณ-สุข โดยมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบของข ...
  • ผู้หญิงกับสุขภาพ 

   เพ็ญจันทร์ ประดับมุข (2539)
  • มิติทางสังคมของพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย การศึกษาเชิงคุณภาพกับหญิงบริการอาชีพพิเศษ กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

   เพ็ญจันทร์ ประดับมุข (2537)
   นอกจากองค์ความรู้ด้านชีวการแพทย์แล้ว ความรู้ด้านสังคมศาสตร์นับว่ามีความสำคัญไม่น้อยในการแก้ปัญหาสาธารณสุข เพราะปัญหาสาธารณสุขมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมนุษย์อย่างแยกกันไม่ได้เลย การวิจัยนี้จึงเป็นแง่มุมหนึ่งทางด้าน ...
  • ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟี้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; วัชรา ริ้วไพบูลย์; วราพร รุจาคม; ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   Medical rehabilitation service system in Thailand This research project aims at analyzing the situation and synthesizing the recommendations for the development of an equitable, efficient, and good quality medical ...
  • รายงานการทบทวนสถานภาพงานวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ 

   เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; Penchan Pradubmook (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพ เล่ม 1 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; กฤตยา อาชวนิจกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; จินตนา ยูนิพันธุ์; มัลลิกา มัติโก; นภาภรณ์ หะวานนท์; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; สุวิภา บุณยะโหตระ; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; นาถฤดี เด่นดวง; กนกวรรณ ธราวรรณ; อรพรรณ เมธาดิลกกุล; ศิริอร สินธุ; เอื้อมพร ทองกระจาย; โชติมา กาญจนกุล; มัทนา เชตมี (เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพเล่ม 2 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; กฤตยา อาชวนิจกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; จินตนา ยูนิพันธุ์; มัลลิกา มัติโก; นภาภรณ์ หะวานนท์; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; สุวิภา บุณยะโหตระ; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; นาถฤดี เด่นดวง; กนกวรรณ ธราวรรณ; อรพรรณ เมธาดิลกกุล; ศิริอร สินธุ; เอื้อมพร ทองกระจาย; โชติมา กาญจนกุล; มัทนา เชตมี (ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
  • สถานการณ์ชีวิตและพฤติกรรมการรักษาตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 

   เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; ลือชัย ศรีเงินยวง; Penchan Pradubmook; Leuchai Sringern-yuang (2537)
   "การรักษาโรค" ถ้าหมกมุ่นแต่เพียงการใช้วิทยาการทางชีวการแพทย์ล้วน ก็จะห่างจาก "การรักษาคน" เพราะยังมีมิติทางจิตวิญญาณ มิติทางความเป็นมนุษย์ และมิติทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมาก งานวิจัยทางสังคมศาสตร์การแพทย์ชิ้นนี้เตือนใ ...
  • แหล่งกระจายยาและสถานการณ์ยาในชนบท 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข (2537)
   รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องสถานการณ์ยาและกองทุนยาในชนบทของศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ The Royal Tropical Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก ...