Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1) 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; เพ็ญศรี สงวนสิงห์; ธนาคม วงษ์บุญธรรม; มริน เปรมปรี; วรธันย์ นนทะบุตร (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.), 2558-07)
   การศึกษาโครงการพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุข จังหวัด และอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนารูปแบบ (Model) การจัดการกับปัญหาในระดับพื้นที่อำเภอ ในรูปของระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาคม ...
  • ถอดบทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ 

   วิพุธ พูลเจริญ; บัณฑิต ศรไพศาล; เกษม เวชสุทธานนท์; สมใจ ประมาณพล; ษากุล สินไชย; กุลธิดา จันทร์เจริญ; เพ็ญศรี สงวนสิงห์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุช, 2547-10)
   หนังสือถอดบทเรียนการจัดการงานวิจัยเล่มนี้ เป็นความร่วมมือของทีมงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ช่วยกันสรุปประสบการณ์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายนักวิจัยหลากหลายสาขา เพื่อช่วยสะท้อนให้เข้าใจแนวคิดและวิ ...