Now showing items 1-2 of 2

  • การพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

   เสรี พงศ์พิศ; Seree Pongpit; ยงยุทธ ตรีนุชกร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพึ่งตนเองด้านสุขภาพชุมชน ดำเนินการในพื้นที่ 10 ชุมชนของเครือข่ายภูมิปัญญาไท เพื่อศึกษาระบบการจัดการสุขภาพ อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ...
  • เครือข่ายชุมชน และประชาสังคม : แนวคิด ประสบการณ์ ตัวอย่าง 

   เสรี พงศ์พิศ; Seree Pongpit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ในปัจจุบันคำว่า “เครือข่าย” มีความหมายที่เพิ่มเติมขึ้น คือ ขบวนการทางสังคม อันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดมมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมดำเนินกิจกรรมบางอย่าง ...