Now showing items 1-7 of 7

  • R2R จากงานประจำสู่งานวิจัย 

   เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ; Ekarat Chanwanpen (โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R จากงานประจำสู่งานวิจัย 

   เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ (โรงพยาบาลสิชล, 2552-12-13)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเรื่อง “เคล็ดลับสำหรับคุณอำนวย R2R” ครั้งที่ 1/2552 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องปิติมหาการุญ 2000 ...
  • R2R จากงานประจำสู่งานวิจัย 

   เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ; Arkkarat Janwanpen (โรงพยาบาลสิชล, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 7 : ความสุขในการบริหารเครือข่ายด้วยแนวทางการสนับสนุนการทำ R2R วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ...
  • R2R เรียบง่าย อย่างเรียบหรู 

   เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ (โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การพัฒนาเครือข่ายเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิเขตภาคใต้ตอนบน: กรณีศึกษาการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน 

   เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ (โรงพยาบาลสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาระบบบริการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter4-5 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม 

   เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ (โรงพยาบาลสิชล, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R clinic: การทบทวนวรรณกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00-16.30 น. ณ Jupiter12 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการป้องกันผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดแผลกดทับ 

   เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ; Ekarat Chanwanpen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของการให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง ในการลดอุบัติการณ์ของแผลกดทับในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยศึกษาอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายท ...