Now showing items 1-3 of 3

  • การพัฒนาวิธีวินิจฉัยตามอาการและอุบัติการณ์โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในอำเภอที่เลือกสรร จังหวัดขอนแก่น 

   อุทัย อุโฆษณาการ; ปราโมทย์ ทองกระจาย; จันทร์โท ศรีนา; เกรียงศักดิ์ กันต์พิทยา; คมกริช ทุ่งสะเดาทอง; สมพงษ์ จองชัย; สร้อย อนุสรณ์ธีระกุล; เอื้อมพร ทองกระจาย (2539)
   แนวคิดในการผนวกบริการทางด้านการรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์เข้าไปในโครงการบริการสุขภาพอนามัยสำหรับสตรีที่มีอยู่แล้ว ถือเป็นข้อเสนอแนะที่มีความสำคัญและเป็นไปได้อย่างยิ่งในเชิงนโยบายจากองค์การอนามัยโลก ...
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพ เล่ม 1 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; กฤตยา อาชวนิจกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; จินตนา ยูนิพันธุ์; มัลลิกา มัติโก; นภาภรณ์ หะวานนท์; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; สุวิภา บุณยะโหตระ; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; นาถฤดี เด่นดวง; กนกวรรณ ธราวรรณ; อรพรรณ เมธาดิลกกุล; ศิริอร สินธุ; เอื้อมพร ทองกระจาย; โชติมา กาญจนกุล; มัทนา เชตมี (เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพเล่ม 2 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; กฤตยา อาชวนิจกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; จินตนา ยูนิพันธุ์; มัลลิกา มัติโก; นภาภรณ์ หะวานนท์; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; สุวิภา บุณยะโหตระ; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; นาถฤดี เด่นดวง; กนกวรรณ ธราวรรณ; อรพรรณ เมธาดิลกกุล; ศิริอร สินธุ; เอื้อมพร ทองกระจาย; โชติมา กาญจนกุล; มัทนา เชตมี (ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)