Now showing items 1-2 of 2

  • การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   นวลน้อย ตรีรัตน์; แบ๊งค์ งามอรุณโชติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   หนังสือ “การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เขียนขึ้นด้วยเวลาอันจำกัดเพียงประมาณหนึ่งเดือนเศษเท่านั้น ด้วยความเกรงใจผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่มีความเคารพนับถือกันมานาน ประกอบกับความขัดแย้งในระบบหลักประก ...
  • ความยุติธรรม คำพิพากษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   แบ๊งค์ งามอรุณโชติ; Bank Ngamarunchot (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงกันนั้นไม่ใช่ปัญหาทางกายภาพที่แยกขาดจาก “คน” หรือ “สังคม” การที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมมากขึ้นมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในสังคมโดยเฉพาะการทำให้เกิด “ความขัดแย้ง” เช่นเมื่อโรงงานปลดปล่อย ...