Now showing items 1-1 of 1

    • การคาดประมาณภาระโรคของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2552 - 2572 

      โครงการภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย; สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2553-08)
      รายงานการคาดประมาณภาระโรคของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2552-2572 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การสร้างแบบจำลอง และคาดการณ์การตายในประเทศไทย โดยใช้วิธี Multivariate multiple regression สำหรับการตายทุกสาเหตุ และการตายรายกลุ่มสาเหตุ ...