Now showing items 1-12 of 12

  • กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีของประเทศไทยและต่างประเทศ 

   นงนุช ใจชื่น; Nongnuch Jaichuen; โศภิต นาสืบ; Sopit Nasueb; กมลพัฒน์ มากแจ้ง; Kamolphat Markchang; สุรศักดิ์ ไชยสงค์; Surasak Chaiyasong; ชุติมา อรรคลีพันธุ์; Chutima Akaleephan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติว่า เครื่องดื่มใดๆ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ไม่ถือว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมีผลให้เครื่องดื่มดังกล่าวไม่ถูกควบคุมฉลาก การโฆษณาและมาตรการอื่นๆ ภายใต้พระราช ...
  • การคัดกรอง บำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา : ช่องว่างภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   สุวรา แก้วนุ้ย; ทักษพล ธรรมรังสี; โศภิต นาสืบ; ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล; Suwara Kaewnuy; Thaksaphon Thamarangsi; Sopit Nasueb; Prapag Neramitpitagkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-12)
   แม้ว่าการให้บริการคัดกรอง บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้มีความเสี่ยงและมีปัญหาจากการดื่มสุราจะครอบคลุมอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ในปัจจุบันประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้มีปัญหาจำนวนมากยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากร ...
  • การทบทวนองค์ความรู้และการวิเคราะห์ทิศทางการวิจัยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2493-2550 

   จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; โศภิต นาสืบ; กมลา วัฒนพร; แววดาว พิมพ์พันธ์ดี; วรานิษฐ์ ลำใย; ณัฐยาพัชญ์ คำมณีจันทร์; ชะวะลีพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม; ปนรรฐพร จงประเสริฐยิ่ง; วิทยา วิสูตรเรืองเดช; กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2551-11)
   รวมรายชื่อของงานวิจัย หรือการสํารวจวิทยานิพนธ์ และหนังสือที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อผู้วิจัยหรือผู้เขียน แหล่งที่มาของเอกสาร รวมทั้งบทคัดย่อของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ด้าน คือ ด้านอุปสงค์ ...
  • การพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย 

   วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol; อังคณา เลขะกุล; Angkana Lekagul; วริศา พานิชเกรียงไกร; Warisa Panichkriangkrai; ทรงยศ พิลาสันต์; Songyot Pilasant; ชุติมา คำดี; Chutima Kumdee; จุฑามาศ พราวแจ้ง; Juthamas Prawjaeng; วิไลลักษณ์ แสงศรี; Wilailak Saengsri; กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล; Kanpechaya Netpisitkul; วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย; Wanrudee Isaranuwatchai; มธุดารา ไพยารมณ์; Mathudara Phaiyarom; ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์; Titiporn Tuangratananon; สุณิชา ชานวาทิก; Sunicha Chanvatik; ปฤษฐพร กิ่งแก้ว; Pritaporn Kingkaew; รักมณี บุตรชน; Rukmanee Butchon; รุ่งนภา คำผาง; Roongnapa Khampang; สรายุทธ ขันธะ; Sarayuth Khuntha; พรธิดา หัดโนนตุ่น; Phorntida Hadnorntun; วิลาวรรณ ล้วนคงสมจิตร; Vilawan Luankongsomchit; เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย; Benjarin Santatiwongchai; วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย; Wanrudee Isaranuwatchai; อรทัย วลีวงศ์; Orratai Waleewong; ณัฐดนัย รัชตะนาวิน; Nattadhanai Rajatanavin; นิธิวัชร์ แสงเรือง; Nithiwat Saengruang; ฐิติพร สุแก้ว; Thitiporn Sukaew; รักษพล สนิทยา; Rugsapon Sanitya; อรณา จันทรศิริ; Orana Chandrasiri; กมลพัฒน์ มากแจ้ง; Kamolphat Markchang; ณัฎฐณิชา แปงการิยา; Nattanicha Pangkariya; รัชพร คงประเสริฐ; Ratchaporn Kongprasert; โศภิต นาสืบ; Sopit Nasueb; ชุติมา อรรคลีพันธุ์; Chutima Akaleephan; วริศา พานิชเกรียงไกร; Warisa Panichkriangkrai; พุฒิปัญญา เรืองสม; Putthipanya Rueangsom; กมลวรรณ เขียวนิล; Kamonwan Kiewnin; หทัยชนก สุมาลี; Hathaichanok Sumalee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
   การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-19 หรือ โควิด-19) นับเป็น "การระบาดใหญ่" (pandemic) หลังจากพบผู้ติดเชื้อทั่วโลก ปัจจุบัน (กันยายน 2563) มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 30 ล้านราย ...
  • การศึกษาผลจากการดำเนินนโยบายงานศพปลอดเหล้าในจังหวัดลำปาง 

   กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล; Kannapon Phakdeesettakun; สุรศักดิ์ ไชยสงค์; Surasak Chaiyasong; โศภิต นาสืบ; Sopit Nasueb; ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Thamarangsi; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; Siriwan Pitayarangsarit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-06)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลจากการดำเนินนโยบายงานศพปลอดเหล้า ที่เริ่มดำเนินการครั้งแรกในจังหวัดลำปางในปี พ.ศ. 2551 โดยทำการเปรียบเทียบการดำเนินการขับเคลื่อนระหว่างพื้นที่ที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จ ...
  • พฤติกรรมสุขภาพกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในสามกลุ่มวัยของประชากรไทย ระหว่างการระบาดของโควิด-19 

   คนึงนิจ เยื่อใย; Khanuengnij Yueayai; โศภิต นาสืบ; Sopit Nasueb; อรทัย วลีวงศ์; Orratai Waleewong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-09)
   ภูมิหลังและเหตุผล: มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทำให้มีภาวะเครียด มีพฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่มากขึ้น มีกิจกรรมทางกายลดน้อยลงหรือมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อายุเป็น ...
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2549 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; ดวงกมล ไชยพุทธ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; ดารินทร์ กำแพงเพชร; พสิษฐ์ วินยางค์กูล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2549-12)
   รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2550 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; ศุภพงศ์ อิ่มสรรพางค์; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; วิภาดา อันล้ำเลิศ (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2550-11)
   รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2551 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; แวดาว พิมพ์พันธ์ดี; กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2551-11)
   รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; แวดาว พิมพ์พันธ์ดี; ปนรรฐพร จงประเสริฐยิ่ง; วิทยา วิสูตรเรืองเดช; กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2552-11)
  • สถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของไทย กรณีศึกษา สาระหมวดการสร้างเสริมสุขภาพและสาระหมวดการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 

   ฐิติพร สุแก้ว; Thitiporn Sukaew; อังคณา เลขะกุล; Angkana Lekagul; กมลพัฒน์ มากแจ้ง; Kamolphat Markchang; โศภิต นาสืบ; Sopit Nasueb; มธุดารา ไพยารมณ์; Mathudara Phaiyarom; สตพร จุลชู; Sataporn Julchoo; จักร เจริญศิลป์ชัย; Chak Charoensilpchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-02-14)
   รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการศึกษา “รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของ ไทย” กรณีศึกษา สาระหมวดการสร้างเสริมสุขภาพ และสาระหมวดการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่ คุกคามสุขภาพ ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี ...
  • สถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ: สาระหมวดการสร้างเสริมสุขภาพ และหมวดการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยคุกคามสุขภาพ 

   ฐิติพร สุแก้ว; Thitiporn Sukaew; อังคณา เลขะกุล; Angkana Lekagul; กมลพัฒน์ มากแจ้ง; Kamolphat Markchang; ทิพิชา โปษยานนท์; Tipicha Posayanonda; โศภิต นาสืบ; Sopit Nasueb; มธุดารา ไพยารมณ์; Mathudara Phaiyarom; สตพร จุลชู; Sataporn Julchoo; จักร เจริญศิลป์ชัย; Chak Charoensilchai; ศิริธร อรไชย; Sirithorn Orachai; นภินทร ศิริไทย; Napintorn Sirithai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 27(3) บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพ เพื่อให้เกิดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ...