Now showing items 1-4 of 4

  • การเกิดซ้ำของโรคที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีนในประเทศไทย: กรณีศึกษาของโรคคอตีบ โรคหัด โรคหัดเยอรมัน และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

   อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย; โสภณ เอี่ยมศิริถาวร; จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์; ปณิธี ธัมมวิจยะ; สมคิด คงอยู่; วิริชดา ปานงาม; ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย; วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์; เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์; ธีระพล สลีวงศ์; วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์; ชรินทร์ โหมดชัง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-03-02)
   การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในประเทศไทย เริ่มในปี พ.ศ.2520 ผ่านโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Expanded Program on Immunization, EPI) เพื่อลดอุบัติการณ์และอัตราการเสียชีวิตจากโรคทั่วไปที่ สามารถป้องกันได้ ในช่วงแรกความค ...
  • การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี (DENV NS1) และการรายงานโรคไข้เลือดออกตามระบบเฝ้าระวังโรค รง. 506 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

   มนสิณีย์ จันทร์สว่าง; Monsinee Jansawang; วินัย รัตนสุวรรณ; Winai Rattanasuwan; โสภณ เอี่ยมศิริถาวร; Sopon Iamsirithaworn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-03-31)
   โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของภูมิภาคเขตร้อนและร้อนชื้นของโลก รวมทั้งประเทศไทย ติดต่อโดยยุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการและอาการแสดงของโรคคล้ายกับโรคอื่นซึ่งยากต่อการวินิจฉัยโรค การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี ...
  • ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

   บุญชัย สมบูรณ์สุข; วิษณุ ธรรมลิขิตกุล; ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์; คำนวณ อึ้งชูศักดิ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ; ภาสกร อัครเสวี; รุ่งเรือง กิจผาติ; โสภณ เอี่ยมศิริถาวร; นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ; สุรางค์ เดชศิริเลิศ; วันทนา ปวีณกิตติพร; นาฏพธู สงวนวงศ์; เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย; ธีรศักดิ์ ชักนำ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-09)
  • วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย 

   อังคณา สมนัสทวีชัย; Angkana Sommanustweechai; วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol; โสภณ เอี่ยมศิริถาวร; Sopon Iamsirithaworn; วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์; Wantanee Kalpravidh; ปานเทพ รัตนากร; Parntep Ratanakorn; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09)
   แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health) เป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาของทุกภาคส่วนและทุกระดับเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม โดยตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพคน ...