Now showing items 1-2 of 2

  • การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย 

   มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; เนติ สุขสมบูรณ์; ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์; จอมขวัญ โยธาสมุทร; วิชัย เอกพลากร; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554-09)
  • ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย 

   ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์; รักมณี บุตรชน; จอมขวัญ โยธาสมุทร; วิชัย เอกพลากร; ยศ ตีระวัฒนานนท์; เนติ สุขสมบูรณ์; มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; Paiboon Pitayatienanan; Rukmanee Butchon; Jomkwan Yothasamut; Wichai Aekplakorn; Yot Teerawattananon; Naeti Suksomboon; Montarat Thavorncharoensap (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   ภาวะน้ำหนักเกิน (Overweight) และโรคอ้วนเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังสำคัญหลายชนิดที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก ความชุกของโรคอ้วนในประชากรไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2547 ภาวะน้ำหนักและโรคอ ...