Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน 

      รัชนี สรรเสริญ; วรรณรัตน์ ลาวัง; นฤมล ธีระรังสิกุล; อโนชา ทัศนาธนชัย; ยุวดี รอดจากภัย; จิรพรรณ โพธิ์ทอง; ทองสวย สีทานนท์; เบจวรรณ ทิมสุวรรณ; ไพศาล สุยะสา; ปวิตรา สุทธิธรรม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554)
      มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการระบบการดูแลคนพิการ และพัฒนารูปแบบระบบการดูแลคนพิการโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม