Now showing items 1-2 of 2

  • ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; สุวรรณี วังกานต์; วีระศักดิ์ พุทธาศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ. 2553 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสมรรถนะของระบบสุขภาพ โดยข้อมูลท ...
  • ต้นทุนค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู 

   อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล; ไม่มีข้อมูล (ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553-03)
   แม้ว่าบางบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟูเริ่มขึ้นในประเทศไทยมานานเกือบสามสิบปีแล้ว แต่ก็นับว่าเป็นงานใหม่ของวงการสาธารณสุขไทย เพราะแต่เดิมคนส่วนใหญ่รู้จักเพียงบริการด้านกายภาพบำบัด ซึ่งเริ่มขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ต่อมาเมื่อม ...