Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพบริการทันตกรรม 

      อัจฉรา ชัยสันติตระกูล; Achara Chaisuntitrakoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-06)
      ทันตแพทยสภาได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม ในปี พ.ศ. 2553 ให้สมาชิกได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติโดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริการในบริบทของตน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ ...