Now showing items 1-5 of 5

  • การป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจารจร : ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ 

   อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์; Adisak Plitponkarnpim (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
  • การวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟื้นฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6 

   นุชนาฎ รักษี; Nootchanart Ruksee; อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์; Adisak Plitponkarnpim; ธีรตา ขำนอง; Thirata Khamnong; ศรัล ขุนวิทยา; Sarun Kunwittaya; อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล; Athiwat Jiawiwatkul; วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ; Vasunun Chumchua; พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน; Pilaiwanwadee Hutamekalin; กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา; Kannika Permpoonputtana; นนทสรวง กลีบผึ้ง; Nonthasruang Kleebpung; อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล; Orapin Lertawasdatrakul; กรณัฐ โรจน์ไพรินทร์; Karanat Rodpairin; กนกพร ดอนเจดีย์; Khanokporn Donjdee; นันทนัช สงศิริ; Nanthanat Songsiri; สาลินี จันทร์เจริญ; Salinee Janjaroen; วินันดา ดีสวัสดิ์; Winanda Deesawas; ศิวลี โกศลศศิธร; Siwalee Kosonsasitorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-02)
   ยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติเน้นการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทุกคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 หมายรวมถึงเด็กในพื้นที่เสี่ยงจากอุตสาหกรรมโลหะหนัก จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2559 พบมีอุบัติการณ์การรับสัมผัสสารหนูอนินทรีย์ในปัสสาวะในเด็ก ร้อยละ ...
  • ทีมบูรณาการสุขภาพ การเรียนรู้พัฒนา และการคุ้มครองเด็ก เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ กลุ่มเด็กยากจน และมีความขาดแคลนแบบพหุปัจจัย 

   อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์; Adisak Plitponkarnpim; จิราวรรณ กล่อมเมฆ; Jirawan Klommek; ชญาภรณ์ ตีวารี; Chayabhorn Tiwaree; สาวิตรี ไกรขจรกิตติ; Sawitree Krikajornkitti; สุวะรีย์ ดำเนินวุฒิ; Suwaree Damnernvut; งามตา รอดสนใจ; Ngamta Rodsonjai; นุจนา กันแก้ว; Nujana Kankaew; บุศราพร จงเจริญถาวรกุล; Busaraporn Chongcharoenthawonkul; มาริสา นิ่มกุล; Marisa Nimkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
   การศึกษานี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพและความยากจนขาดแคลน โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการชี้เป้าโดยชุมชนเองตามความรับรู้สภาพความยากจนขาดแคลนของชุมชน จากพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการและนครปฐม ...
  • ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

   นนทสรวง กลีบผึ้ง; อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์; Adisak Plitponkarnpim; ธีรตา ขำนอง; Thirata Khamnong; อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล; Orapin Lertawasadatrakul; นุชนาฏ รักษี; Nootchanart Ruksee; กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา; Kannika Permpoonputtana; วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ; Vasunun Chumchua; Nonthasruang Kleebpung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   ปัจจุบันเด็ก เยาวชน และครอบครัวสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัล ได้แก่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัว และเลือกใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานและเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและยากต่อการควบคุม ...
  • ระบบบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินในประเทศพัฒนา 

   อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์; Adisak Plitponkarnpim; กิ่งแก้ว อุดมชัยกุล; จิราวรรณ กล่อมเมฆ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   ระบบบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินในประเทศที่พัฒนาแล้ว มักมีจุดเริ่มต้นจากความพยายามที่ต้องการลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน จากนั้นการพัฒนาได้ขยายการครอบคลุมไปจนถึงการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่อยู่ภาวะฉุกเฉิน ...