Now showing items 1-3 of 3

  • การวิจัย งานประจำสู่งานวิจัย จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ 

   อัครินทร์ นิมมานนิตย์; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; กุลธร เทพมงคล; สรินยา งามทิพย์วัฒนา; ลดาทิพย์ สุวรรณ; Akarin Nimmannit; Cherdchai Nopmaneejumruslers; Kullathorn Thephamongkhol; Sarinya Ngarmtipvatana; Ladathip Suwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-12)
  • ขัดเกลาคำถามวิจัย R2R 

   อัครินทร์ นิมมานนิตย์; Akarin Nimmannit (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : R2R Clinic รับปรึกษาโครงร่างการวิจัยแบบจำกัดจำนวน วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง ...
  • ลักษณะสำคัญของการวิจัย R2R และ 10 ไม่ R2R 

   อัครินทร์ นิมมานนิตย์; Akarin Nimmannit; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; Cherdchai Nopmaneejumruslers; กุลธร เทพมงคล; Kullathorn Thephamongkhol; สรินยา งามทิพย์วัฒนา; Sarinya Ngarmtipvatana; ลดาทิพย์ สุวรรณ; Ladathip Suwan; รวีวรรณ กิติพูลวงษ์วนิช; Raweewan Kitipoonwongvanich (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)