Now showing items 1-20 of 23

  • 30 ปี ที่ผ่านมา : งานวิจัยเพื่อสุขภาพคนไทย 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • Health system in transition 

   Viroj Tangcharoensathien; Somsak Chunharas; Anuwat Supachutikul; Suwit Wibulpolprasert; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995)
  • Hospital accreditation บทเรียนจากแคนาดา 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
  • Patient satisfaction in Bangkok: the impact of hospital ownership and patient payment status 

   Viroj Tangcharoensathien; Bennett ,Sara; Sukalaya Khongswatt; Anuwat Supachutikul; Mills, Anne (International Health Policy Program, 2542)
  • Reinventing the Business of Government: an interview with change catalyst David Osborne 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (2537)
   บทความนี้ สรุปบทความจาก Harvard Business Review May-June 1994 : 133-143 กรปรับเปลี่ยนหน่วยงานของรัฐซึ่งไร้ประสิทธิภาพไปสู่องค์กรซึ่งไม่หยุดนิ่งและตอบสนองต่อลูกค้าเป็นงานที่ท้าทายรัฐบาลกลางอเมริกากำลังเผชิญกับปัญหาที่ยิ่ง ...
  • การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
  • การปฏิรูประบบสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา : บทเรียนสำหรับประเทศไทย 

   ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์; Supachai Kunaratanapruk; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (2537)
   บทความนี้เป็นการนำเสนอบทวิเคราะห์นโยบายการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา โดยผู้วิเคราะห์ทั้ง 2 ท่าน ได้เสนอข้อคิดเห็นทางวิชาการในเชิงบทเรียนสำหรับประเทศไทย อย่างรอบด้านและน่าสนใจ
  • ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาลรัฐ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
  • ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ต้นทุนของสถานบริการสาธารณสุข 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; อดิศวร์ หลายชูไทย; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปความรู้เบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต้นทุน ซึ่งนำแนวคิดทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการบัญชีมาอธิบายควบคู่กันไป เพื่อลดความสับสนแก่ผู้ศึกษา
  • คุณภาพของระบบสุขภาพ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหกเล่มของเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 3 เรื่อง ภูมิปัญญาประชาคม สู่สุขภาพประชาชาติไทย ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2543 ความพยายามของผู้เขียนในการรวบรวมและเรียบเร ...
  • คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลทั่วไป 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจในการศึกษาต้นทุนของโรงพยาบาลได้มีโอกาสที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่มาวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ระดับหนึ่ง และทราบข้อจำกัดว่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง ...
  • นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

   วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์; Vithoon Eungprabhanth; นวลอนันต์ ตันติเกตุ; Nuan-Anan Tantigate (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   เอกสารชุดนี้รวบรวมแนวคิดเรื่อง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ มานำเสนอเพื่อให้เห็นทางออกใหม่ๆ ในเรื่องสุขภาพ เริ่มต้นด้วยการทบทวนความเป็นมาของแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพ และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในตอนที่ 1 การทบทวนกฎหมายที่เก ...
  • บทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; ยุพา วงศ์ไชย; Anuwat Supachutikul; Penchan Pradubmook; Yupa Wongchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Anuwat Supachutikul; Jiruth Sriratanaban; สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ปัจจุบันมีการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกระบวนการดูแลรักษาและให้บริการในโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดทำรายงานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการประกันสุขภาพต่างๆ โดยที่ยังไม่แน่ ...
  • ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์; Supachai Kunaratanapruk; ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล; Pradit Wongkanaratakul; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; พรพัจน์ กิ่งแก้ว; Pornpat Kingkaew (2537)
   เงินเบี้ยประกันสำหรับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมียอดไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศที่ให้โอกาสภาคเอกชนค้ากำไรเข้ามาบริหารกองทุนสาธารณะ ซึ่งบังคับให้เจ้าของรถทุกคันต้องจ่ายเบี้ยประกัน ...
  • สุขภาพโลก ค.ศ.2020 : ภาพอนาคตเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

   ลักขณา เติมศิริกุลชัย; Lukana Termsirikulchai; สุชาดา ตั้งทางธรรม; Suchada Tangtangtham (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   แนวโน้มของสถานการณ์โลกใน ค.ศ. 2020 มีแนวโน้มทั้งด้านบวก เช่น ความเคลื่อนไหวเรื่องเมือง/ชุมชนน่าอยู่และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มด้านลบ เช่น มหันตภัยเกิดจากบรรยากาศของโลก การขาดแคลนอาหาร การว่างงาน ...
  • เครื่องมือตรวจรับรองสถานพยาบาลประกันสังคม : คู่มือผู้ประเมิน 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; กิตติ พิทักษ์นิตินันท์; ชูชัย ศรชำนิ; เทียม อังสาชน; ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
  • เครื่องมือตรวจรับรองสถานพยาบาลประกันสังคม : รายงานผลการทดสอบ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; กิตติ พิทักษ์นิตินันท์; ชูชัย ศรชำนิ; เทียม อังสาชน; ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
  • เครื่องมือตรวจรับรองสถานพยาบาลประกันสังคม : แบบประเมินตนเองของสถานพยาบาล 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; กิตติ พิทักษ์นิตินันท์; ชูชัย ศรชำนิ; เทียม อังสาชน; ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)