Now showing items 1-1 of 1

    • ต้นทุนทันตกรรมรายบริการ ปี 2557 โรงพยาบาลท่าตูม 

      อารยา วรรณโพธิ์กลาง; Araya Wannapoglang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-03)
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของบริการทันตกรรมรายบริการ ในปีงบประมาณ 2557 ของโรงพยาบาลท่าตูม รวบรวมข้อมูลต้นทุนทางตรงจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรจากฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ...