Now showing items 1-3 of 3

  • การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี 

   กิตติ เหลาสุภาพ; Kitti Laosupap; อรุณ บุญสร้าง; Arun Boonsang; อารี บุตรสอน; Aree Butsorn; สง่า ทับทิมหิน; Sanga Tubtimhin; วิโรจน์ เซมรัมย์; Wirote Semrum; นิฤมล กมุทชาติ; Nirumon Kamuttachat; อมรฤทธิ์ ชอุ่มพันธ์; Amornrit Chaaumphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการภาวะวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ของหน่วยงานระดับอำเภอและตำบล ในการจัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครื่องมือที ...
  • คู่มือการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน 

   กิตติ เหลาสุภาพ; Kitti Laosupap; อรุณ บุญสร้าง; Arun Boonsang; อารี บุตรสอน; Aree Butsorn; สง่า ทับทิมหิน; Sanga Tubtimhin; วิโรจน์ เซมรัมย์; Wirote Semrum; นิฤมล กมุทชาติ; Nirumon Kamuttachat; อมรฤทธิ์ ชอุ่มพันธ์; Amornrit Chaaumphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีการใช้หน้ากากอนามัยและชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ซึ่งการสวมหน้ากากเป็นการป้องกันตนเองเมื่อสัมผัสใ ...
  • คู่มือการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   กิตติ เหลาสุภาพ; Kitti Laosupap; อรุณ บุญสร้าง; Arun Boonsang; อารี บุตรสอน; Aree Butsorn; สง่า ทับทิมหิน; Sanga Tubtimhin; วิโรจน์ เซมรัมย์; Wirote Semrum; นิฤมล กมุทชาติ; Nirumon Kamuttachat; อมรฤทธิ์ ชอุ่มพันธ์; Amornrit Chaaumphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   โรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างในสังคมใดๆ ย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียขึ้นหลายด้าน ทั้งด้านชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ทุกด้านสามารถตรวจวัดได้ทั้งในระดับปัจเจก ระดับสังคม และระดับประเทศ ตลอดจนระดับนานาชาติ ...