Now showing items 1-2 of 2

  • การกระจายอำนาจด้านสุขภาพของประเทศฟิลิปปินส์ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux; อรสา โฆวินทะ; Auengpha Singtipphun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-04)
   การกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น ได้มีการดำเนินงานมานานในประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ส่วนประเทศไทยได้ริเริ่มผลักดันการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนกระทั่งสามารถนำม ...
  • ธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux; เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์; Auengpha Singtipphun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-04)
   ธรรมาภิบาลในระบบการบริหารจัดการสุขภาพ เป็นกระบวนการหรือระบบที่องค์กรหรือประชาคมใช้ดำเนินการเพื่อให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ดี โดยมีหลักการสำคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม ความโปร่งใส การสนองตอบความต้องการ ...