Now showing items 1-3 of 3

  • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคที่มีผลต่อสุขภาพ : ศึกษากรณีน้ำตาลระหว่างพ.ศ. 2504-2539 

   ชาติชาย มุกสง; Chatchai Muksong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   รายงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาน้ำตาลในฐานะเป็นวัตถุที่เข้ามาสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไทย โดยมุ่งจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคน้ำตาลทรายในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504-2539 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การผลิตและก ...
  • พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ชาติชาย มุกสง; Komatra Chuengsatiansup; Chatchai Muksong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวบบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยหลายเรื่องที่น่าสนใจเอาไว้ ได้แก่ (1) สถานะขององค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย วาระการวิจัยและแนวทางการศึกษาในอนาคต โดย นิธิ ...
  • สถานะและองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย 

   ชาติชาย มุกสง; Chatchai Muksong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   สิ่งที่ขาดหายไปในการแพทย์และสาธารณสุขไทย แต่ทุกคนจะไม่ค่อยรู้สึกก็คือ มิติทางประวัติศาสตร์ เนื่องเพราะสังคมไทยยังขาดการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของการแพทย์และสาธารณสุขในเชิงสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจอยู่มาก การแพทย์และการสาธ ...