Now showing items 1-5 of 5

  • การจัดกระบวนการสร้างแนวร่วมการทำงานของสถานจัดการงานวิจัยระบบสาธารณสุขภาคเหนือในอนาคต 

   วิลาวัณย์ เสนารัตน์; Wilawan Senarat; ชมนาด พจนามาตร์; สุสัณหา ยิ้มแย้ม; Chomnard Potjanamart; Susanha Yimyaem (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นต่อประเด็นสุขภาพ ระบบสุขภาพและพลวัตรทางการเมืองและสังคมเมืองและสังคมใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการวิจัยสุขภาพที่ตอบสนองต่อพลวัตรระบบสุขภาพภาคเหนือ ...
  • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีศึกษา การพัฒนาเมืองและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ 

   ลำดวน ศรีศักดา; Lamduan Srisakda; ศุวศา กานตนวนิชกูร; อำไพ ชนะกอก; ชมนาด พจนามาตร์; เทพินทร์ พัชรานุรักษ์; พีระศักดิ์ มะลิแก้ว; ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์; อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์; Suwasa Karntanawanitchakul; Chomnard Potjanamart; Tapin Pacharanuluk; Perasak Marikaew; Throngwu Tuangratpan; Areerat Nirunsittirat ([มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2546)
   มีหลักฐานเพิ่มขึ้นจากต่างประเทศว่า การพัฒนาเมืองและการขนส่งในเมืองที่ใช้การขนส่งทางถนนโดยยานยนต์เป็นหลัก มีผลกระทบสำคัญต่อสุขภาพอันเนื่องจากอุบัติเหตุจราจร การปล่อยมลภาวะทางอากาศและเสียง และโอกาสการสัญจรที่ออกกำลังได้มีน้อยลง ...
  • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 

   ลำดวน ศรีศักดา; Lumduan Srisakda; ศุวศา กานตนวนิชกูร; อำไพ ชนะกอก; ชมนาด พจนามาตร์; เทพินทร์ พัชรานุรักษ์; พีระศักดิ์ มะลิแก้ว; ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์; อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์; Suwasa Khantanawanitchakun; Ampai Chanokkok; Chomnard Potjanamart; Tapin Phacharanurak; Pherasak Malikaeow; Trongwut Doungratanaphan; Areerat Nirunsittirat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ประยุกต์กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือเอชไอเอ นโยบายที่ทำการประเมินในโครงการนี้ คือ การจัดการขนส่งสาธา ...
  • ความต้องการของผู้รับบริการและผู้ให้บริการเกี่ยวกับชุดบริการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

   พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ; Pornpan Sabpaiboonkit; สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์; ชมนาด พจนามาตร์; ชลอศรี แดงเปี่ยม; Suchada Hueangahpapong; Chomnard Potjanamart; Chalorsri Dangpiam (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้รับบริการและผู้ใช้บริการเกี่ยวกับชุดบริการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ประชากรในการวิจัยมี 2 กลุ่ม กลุ่มผู้รับบริการ คือผู้ป่วยเบาหวานทุกคนที่มีภูมิลำเนาใ ...
  • สภาพปัญหาของแม่น้ำปิงกับภาวะสุขภาพของชุมชน 

   สมพร จันทระ; Somporn Chantara; ชิตชล ผลารักษ์; วีระ วงศ์คำ; ชมนาด พจนามาตร์; นงเยาว์ อุดมวงศ์; Chitchon Palarak; Weera Wongkhom; Chomnard Potjanamart; Nongyao Udomwong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   โครงการศึกษาสถาพปัญหาของแม่น้ำปิงกับภาวะสุขภาพของชุมชนได้ทำการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าวเพื่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นระยะประมาณ 8 เดือน คือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2545 ถึง กรกฎาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) ...