Now showing items 1-5 of 5

  • การทบทวนสถานการณ์ของประโยชน์และโทษที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาทางการแพทย์และการเปิดเสรีกัญชา 

   ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; Chosita Pavasuthipaisit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-03-31)
   กัญชาเป็นพืชที่มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและมีฤทธิ์เสพติดซึ่งพบว่ามีประโยชน์หลายประการ เช่น เพื่อการผ่อนคลาย, ใช้เป็นยาสมุนไพร หรือใช้เส้นใยในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างไรก็ตาม ก็มีรายงานการวิจัยที่บ่งชี้ว่า กัญชามีผลเส ...
  • การศึกษารูปแบบการนำเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทยไปสู่การปฏิบัติงานในบริบทจริงของเขตสุขภาพที่ 1 (ปีที่ 2) 

   สมัย ศิริทองถาวร; Samai Sirithongthaworn; ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์; Duangkamol Tangviriyapaiboon; โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; Chosita Pavasuthipaisit; หทัยชนก อภิโกมลกร; Hathaichanok Apikomolkorn; ปริวัตร เขื่อนแก้ว; Pariwat Kuankaew; อมรา ธนศุภรัตนา; Amara Thanasuparatana; นพวรรณ บัวทอง; Noppawan Buathong; ชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์; Chayanit Anantavorawong; เสาวรส แก้วหิรัญ; Saowarod Kaewhiran; ชิดาวรรณ สุยะก๋อง; Chidawan Suyakong; มัลลิกา ปัญญาผาบ; Mallika Panyaphab; พลอยพิมพ์ พุทธปวน; Ploypim Puttapuan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-03)
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย และเพื่อศึกษาแนวทางในการนำเครื่องมือ Thai Diagnostic Autism ...
  • ประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาในทางการแพทย์และการเปิดเสรีการใช้กัญชา 

   ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; Chosita Pavasuthipaisit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-03)
   กัญชาเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและที่ก่อให้เกิดการเสพติดซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษหลายประการ กัญชาถูกจัดไว้ในรายการยาเสพติดตามกฎหมายของหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558-2559 มีความเคลื่อนไหวจากหน่วยงานขอ ...
  • สถานการณ์ความพิการและการเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการที่จำเป็นของรัฐสำหรับเด็กพิการในชุมชน 

   โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; Chosita Pavasuthipaisit; ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sringernyuang; ณรงค์ฤทธิ์ อัศวรงค์พิภพ; Narongrid Asavaroungpipop; ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล; Thanvaruj Booranasuksakul; วนิดา ชนินทยุทธวงศ์; Vanida Chaninyuthwong; วิมลวรรณ ปัญญาว่อง; Wimonwan Panyawong; ธวัลรัตน์ ศรีวิลาส; Thawanrat Sriwilas (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-09)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ความชุกของเด็กพิการและการเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษาและสวัสดิการของรัฐสำหรับเด็กพิการในชุมชนเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากการสำรวจเด็กพิการในชุมชนและตรวจปร ...
  • อุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบกำลังคนทางเลือกเพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ 

   โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; Chosita Pavasuthipaisit; ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล; วิมลวรรณ ปัญญาว่อง; ธวัลรัตน์ ศรีวิลาศ; ลือชัย ศรีเงินยวง; ปัทมวรรณ จีนาวุฒิ; วนิดา ชนินทยุทธวงศ์; ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความต้องการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการอายุ 2½- 12 ปีทั้งในด้านจำนวนและลักษณะความต้องการต่อการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมสุขภาพและการศึกษา 2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านกำลังคนและ ...