Now showing items 1-1 of 1

    • รูปแบบความสัมพันธ์ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นอย่างมีธรรมาภิบาล 

      กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข; Kittipat Saentaweesuk; ดนัย พาหุยุทธ์; ดราภรณ์ เดชพลมาตย์; Danai Pahuyut; Daraporn Detphonmat; มหาวิทยาลัยนเรศวร; Naresuan University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
      ในการวิจัยรูปแบบความสัมพันธ์ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นอย่างมีธรรมาภิบาล ได้เน้นเพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ที่มีต่อหน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ...