Now showing items 1-2 of 2

  • การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน 

   เดือนเพ็ญ จาปรุง; Deanpen Japrung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-08)
   คณะวิจัยได้ต่อยอดงานวิจัย จากสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับแอปตาเมอร์ที่จับจำเพาะกับโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมิน และอัลบูมิน ศึกษาคุณสมบัติแอปตาเมอร์ดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำแอปตาเมอร์ดังกล่าวไปพัฒนาต่อ ...
  • การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน ปีที่ 2 

   เดือนเพ็ญ จาปรุง; Deanpen Japrung; ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล; ขุนเสก เสกขุนทด; ประภาศิริ พงษ์ประยูร; ชยาชล อภิวาท; วิรียา เชาจิรพันธุ์; ศศินี บุณยรัตพันธุ์; พิมพ์ณภัทร ปริมิตร; จักรพงศ์ ศุภเดช; สุรศักดิ์ เนียมเจริญ; ธิติกร บุญคุ้ม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
   การติดตามภาวะเบาหวานทำได้ โดยการวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ร่วมกับการวัดปริมาณน้ำตาลที่จับอยู่บนโปรตีนฮีโมโกลบิน (HbA1c) อย่างไรก็ตามการวัดปริมาณน้ำตาลทั้งสองแบบ ต่างก็มีข้อจำกัด เช่น การวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ขึ้นอยู่กับอา ...