Now showing items 1-1 of 1

    • คนลุ่มน้ำท่าจีน เรื่องของคนที่ต้องการจัดการน้ำเอง 

      เด่นศิริ ทองนพคุณ; Densiri Thongnoppakun; อธิวัฒน์ พันธ์ประชา; ประเชิญ คนเทศ; สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์; Atiwat Phaphacha; Phachoen Khonthet; Surasak Khangsupawiphat; ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
      รายงาน คนลุ่มน้ำท่าจีน เรื่องของคนที่ต้องการจัดการน้ำเอง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม เป็นองค์กรเล็กที่เกิดจากการรวมตัวของภาคประชาชนอันประกอบด้วย บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งทุกคนมีสํานึกร่วมกันในด้านคว ...