Now showing items 1-3 of 3

  • ต้นทุนการจัดบริการต่อหัวประชากรของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; อาณัติ วรรณศรี; Arnat Wannasri; พัชนี ธรรมวันนา; Patchanee Thamwanna; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; Dichapong Pongpattrachai; ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; ถาวร สกุลพาณิชย์; Thaworn Sakunphanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหัวประชากรสำหรับการจัดบริการระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่าย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ...
  • ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; Dichapong Pongpattrachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาล โดยทำการศึกษาในโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 แห่ง โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังในปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วยข้อมูลบริการ ...
  • ต้นทุนต่อวันสำหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; ถาวร สกุลพาณิชย์; Thaworn Sakunphanit; สันติ ลาภเบญจกุล; Santi Labbenchakul; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; Dichapong Pongpattrachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาต้นทุนเฉลี่ยต่อวันของการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้านในมุมมองของรัฐซึ่งจ่ายเงินเพื่อให้เกิดกิจกรรมนี้ บริการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมบริการของโรงพยาบาล กิจกรรมบริการขอ ...