Now showing items 1-7 of 7

  • Pharmacy regulation in Thailand : roles and reflections of inspectors 

   Duangtip Hongsamoot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
  • การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจยา 

   ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร; Duangtip Hongsamoot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจยา การวิเคราะห์ทางการเงิน ( Financial analysis ) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อดูผลประกอบการของนิติบุคคลจากงบดุลและงบกำไรขาดทุน การศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่กฎหมายกำ ...
  • ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวัง สถานที่และผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของยาเม็ดสเตียรอยด์ 

   ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร; Duangtip Hongsamoot; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; พรพิมล ขัตติมานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวัง สถานที่และผลิตภัณฑ์ :กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของยาเม็ดสเตียรอยด์การศึกษานี้สะท้อนให้เห็นปัญหาของระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณ-สุข โดยมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบของข ...
  • มุมมองของผู้บริหารต่อการนำร้านยาเข้าเชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   วิวรรธน์ อัครวิเชียร; จีริสุดา คำสีเขียว; ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร; พิมลศรี แสงคาร์; พยอม สุขเอนกนันท์; Wiwat Arkaravichien; Jeerisuda Khumsikiew; Duangtip Hongsamoot; Pimolsri Sangkar; Phayom Sookaneknun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   เนื่องจากการศึกษาความคิด และมุมมองของผู้บริหารอาจสะท้อนให้เห็นช่องทางการพัฒนาและกำหนดทางเดินได้ ผู้วิจัยงานนี้จึงดำเนินงานเพื่อศึกษาแง่คิดและมุมมองของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงร้านยาเอกชนให้เข้ามาร่วมบริการในระ ...
  • ราคายานำเข้าจากสหรัฐอเมริกา 

   ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร; Duangtip Hongsamoot; Schondemeyer, Stephen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   การศึกษาราคายานำเข้าจากสหรัฐอเมริกาการศึกษาราคายานำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นการเปรียบเทียบราคายาที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาแล้วนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษามี 209 รายการ มาดำเนินการเปรียบเทียบราคายาได้ ...
  • รายงานการศึกษาราคายานำเข้าจากสหรัฐอเมริกา 

   ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร; Duangtip Hongsamoot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   การศึกษาราคายานำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นการเปรียบเทียบราคายาที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาแล้วนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษามี 209 รายการ มาดำเนินการเปรียบเทียบราคายาได้ 3 วิธีคือ การเปรียบเทียบความแต ...
  • อนาคตระบบควบคุมกำกับของระบบยา ระบบเภสัชกรรม 

   ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร; Duangtip Hongsamoot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   เอกสารนี้เป็นการวิเคราะห์ระบบควบคุมกำกับของระบบยา/ระบบเภสัชกรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยจะนำเสนอระบบและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ปัญหาของระบบ แนวโน้มและโอกาสการเปลี่ยนแปลงของระบบในอนาคต ระบบควบคุมกำกับในที่นี้มิได้จำกัดเฉพาะก ...