Now showing items 1-1 of 1

    • ผลการประเมินโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพองค์กรเยาวชน "พลังเยาวชนสร้างชาติ" 

      สหพันธ์เยาวชนภาคกลาง; Federal Youth of Central (สหพันธ์เยาวชนภาคกลาง, 2547)
      ในอดีตช่วงสั้นๆ ที่ผ่านมาชุมชน/เครือข่ายได้มีการรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเองมาตั้งแต่ ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาสิบปี มีจํานวนเครือข่ายประมาณ 300 เครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ ...