Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาผลการวิจัยและแนวทางการสร้างเสริมครอบครัวที่พึงประสงค์ของไทย 

      สำนักส่งเสริมสุขภาพ; Health Promotion Office (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
      การศึกษาผลการวิจัยและแนวทางการเสริมสร้างครอบครัวพึงประสงค์ของไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมตัวชี้วัด รูปแบบของครอบครัวที่พึงประสงค์ของประเทศไทย และวิธีการเสริมสร้างครอบครัว เพื่อสามารถนำผลจาการศึกษานี้ไปใช้ป ...