Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินสมรรถนะบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

      รัฐวุฒิ สุขมี; Rathavuth Sukme (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การิวจัยเชิงพัฒนาครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กับความคาดหวังขององค์กร และหาส่วนต่างของสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องพัฒนา ตลอดจนเปรียบเทียบผลการประเมินโดยตนเอง ...