Now showing items 1-1 of 1

    • นำการเงินการคลังหนุนการจัดการความรู้สู่สุขภาพวิถีไท 

      นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kessomboon; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม; Pattapong Kessomboon; Kamolnut Muangyim (สถาบันวิจัยสาธารณสุข, 2549)
      ประเทศไทยมีความพร้อมหรือทุนด้านการแพทย์แผนไทยอยู่มาก นับเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีคุณค่า เรามีเครือข่ายวิสาหกิจการผลิตสมุนไพรถึงประมาณ 2,500 แห่ง เรามีความหลากหลายของสายพันธุ์ที่มีคุณค่าต่อการผลิตถึง 140,000 ชนิด ...