Now showing items 1-1 of 1

    • การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองเขตสุขภาพที่ 3 

      ภูดิท เตชาติวัฒน์; Phudit Tejativaddhana; อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์; Apichart Wisitwong; ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ; Paitoon Ongate; พัชรินทร์ สิรสุนทร; Patcharin Sirasoonthorn; ทวีศักดิ์ นพเกษร; Tawesak Nopkesorn; วินัย ลีสมิทธิ์; Vinai Lee-smidt; ครรชิต สุขนาค; Kanchit Sooknak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-11)
      การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ 3 โดยศึกษาเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร เก็บข้อมูลโดยการทบทวนเอกสาร ...