Now showing items 1-1 of 1

    • ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย 

      ศิราณี ศรีหาภาค; Siranee Sihapark; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; คณิศร เต็งรัง; Kanisorn Tengrang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556)
      รายงานผลการวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภาระและผลกระทบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสังคมไทย ...