Now showing items 1-1 of 1

    • การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับประเมินความสามารถในการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ (ปีที่ 2) 

      กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล; Kanokwan Srisupornkornkool; ปราโมทย์ วาดเขียน; Pramote Wardkein; อรอุมา บุณยารมณ์; Onuma Boonyarom (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-05)
      การศึกษาวิจัยนี้เป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับประเมินการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ ปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ โดยการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของอุปกรณ์ ในอาสาสมัครที่มีอายุอยู่ในช่วง ...