Now showing items 1-2 of 2

  • ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ : รายงานวิจัย เล่มที่ 4 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; Viroj Na Ranong; อัญชนา ณ ระนอง; นิภา ศรีอนันต์; Anchana Na Ranong; Nipa Srianant (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพที่สำคัญๆ ในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนามาตรการและกลไกการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่ามีหลายโครงการประกันสุขภาพ ...
  • ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 

   นิภา ศรีอนันต์; Nipa Srianant (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   รายงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษา 1. ภาพความเป็นไปโดยรวมของโครงการสวัสดิการข้าราชการ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาและแนวทางในปัจจุบันเพื่อที่จะประเมินความคืบหน้าของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ...