Now showing items 1-1 of 1

    • นโยบายกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

      อัจฉรา ปุราคม; Atchara Purakom; มาสริน ศุกลปักษ์; Masarin Sukolpuk; นิตยา แสงชื่น; Nittaya Sangcheun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06-20)
      นโยบายกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มภาวะพฤฒพลังมีความสำคัญในระดับสากล รวมทั้งประเทศไทย ฐานข้อมูลเพื่อการกำหนดนโยบายกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุกลุ่มภ ...