Now showing items 1-8 of 8

  • คำสารภาพ บาปบริสุทธิ์ 

   อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สารคดี, 2547)
   ผู้หญิงที่เป็นแม่มักจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเพ่งโทษของสาธารณชน ครอบครัว ชุมชน หรือแม่แต่สื่อมวลชน ซึ่งมักจะมองเห็นปรากฏการณ์การทอดทิ้งลูกเพียงภาพผิวเผินในระดับความผิดพลาดของผู้หญิงแต่ละคน โดยละเลยที่จะวิเคราะห์ให้ลึกลง ...
  • ชีวิตคู่(ไม่)รู้กัน 

   อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สารคดี, 2546)
   ครอบครัวเป็นแหล่งหล่อหลอมกล่อมเกลาและฟูมฟักให้ผู้คนพัฒนาทักษะทางสังคมและจิตวิญญาณ เป็นฐานรากสำหรับก่อสร้างรูปลักษณ์ของคนในสังคมรุ่นต่อๆ ไป งานวิจัยนี้เจาะลึกถึงอดีตที่บ่มเพาะจิตใจและทัศนะทางสังคมของคนจริงๆ ในสังคม ...
  • ดอกไม้ราตรี สินค้ามีชีวิต 

   อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ดอกไม้ราตรี สินค้ามีชีวิต เป็นผลงานการศึกษาชีวิตของคนไทยที่ดำรงชีพซ่อนเร้นอยู่ในมุมมืดของสังคมที่ยากกว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจได้ สารคดีเชิงวิเคราะห์สังคมเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและตระหนักในความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านี้ ...
  • ที่แห่งนี้รักษาด้วยความสุข 

   อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สารคดี, 2551)
  • สงสัยตายเพราะหมอ 

   อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สารคดี, 2549)
   สงสัยตายเพราะหมอ มิใช่หนังสือที่ต้องการกล่าวโทษหรือประณามคุณหมอ แต่มุ่งหวังอย่างจริงจังเพื่อให้เรื่องราวของความผิดพลาดทางการแพทย์นี้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อการศึกษา ด้วยความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจ ว่าคงไม่มีหมอท่านใด ...
  • อาชญากรเด็ก? 

   อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
  • เด็กพันธ์ใหม่วัย x : click ชีวิตวัยรุ่นไทยยุคปี 2000 

   อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   ปัญหาเด็กและเยาวชนควรถูกหยิบยกมาศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อให้เข้าใจกับพฤติกรรม วิถีชีวิตของเยาวชน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปรับฐานคติและวิธีปฏิบัติตนของผู้ใหญ่ในสังคมไทย ให้สามารถร่วมชีวิตกับเด็กและเยาวชนได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม ...
  • เรื่องร้ายๆ ผู้ชายพันธุ์แสบ 

   อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สารคดี, 2548)
   เรื่องร้ายๆ ผู้ชายพันธ์แสบ งานวิจัยเชิงสารคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของพฤติกรรมชายไทย ที่ผู้เขียนได้สะท้อนภาพให้เห็นความหลากหลายของพฤติกรรมที่ชายไทยเป็นผู้กระทำและได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ส่งผลกระทบต่อตนเองและคนรอบข้าง ...