Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือจากต้นทุนภูมิปัญญาชุมชน 

   ศิวิไลช์ วนรัตน์วิจิตร; Civilaiz Wanaratwichit; อรวรรณ กีรติสิโรจน์; Orawan Keeratisiroj (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-07)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและเผยแพร่ต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชนด้านอุปกรณ์สำหรับคนพิการที่บ้าน และพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใช้อุปกรณ์ต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาในชุมชน การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ค้นหา ...
  • ทะเบียนอุปกรณ์ภูมิปัญญาชุมชนสำหรับคนพิการ 

   ศิวิไลช์ วนรัตน์วิจิตร; Civilaiz Wanaratwichit; อรวรรณ กีรติสิโรจน์; Orawan Keeratisiroj (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-03)
   หนังสือ ทะเบียนอุปกรณ์ภูมิปัญญาชุมชนสำหรับคนพิการ เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาชุมชนในการสร้างสรรค์อุปกรณ์คนพิการที่ช่วยเหลือในการฟื้นฟู ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว ช่วยเหลือในการทำงาน จากการสำรวจข้อมูลอุ ...