Now showing items 1-3 of 3

  • การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย ในจังหวัดอำนาจเจริญ 

   สมหญิง พุ่มทอง; ลลิตา วีระเสถียร; วรพรรณ สิทธิถาวร; อภิชาติ รุ่งเมฆารัตน์; อรลักษณา แพรัตกุล; Somying Pumtong; Lalita Wirasathien; Worapan Sitthithaworn; Apichat Rungmekarat; Ornlaksana Paeratakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดในจังหวัดอำนาจเจริญ การเก็บข้อมูลทำโดยการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน ได้แก่ หมอสมุนไพร หมอตำแย หมอพิธีกรรม ...
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : ประโยชน์ ความเสี่ยง ความเชื่อ 

   อรลักษณา แพรัตกุล; Ornlaksana Paeratakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-09)
  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

   อรลักษณา แพรัตกุล; Ornlaksana Paeratakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   โรคไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อไวรัสในคนที่พบทั่วโลก เกิดขึ้นทั้งแบบตามฤดูกาลกับแบบการระบาดใหญ่ เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา และในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งผู้คนในภูมิภาคต่างๆ ของโลกติดต่อเคลื่อนย้ายถิ่นฐา ...