Now showing items 1-5 of 5

  • การจัดการความรู้ภูมิปัญญาสุขภาพวิถีไทในระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน 

   อารีวรรณ ทับทอง; Areewan Tubtong; ปารณัฐ สุขสุทธิ์; Paranat Suksut; สุมนมาลย์ สิงหะ; Sumonmarn Singha (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2557)
   การจัดการความรู้ภูมิปัญญาสุขภาพวิถีไทในระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนมุ่งเน้นการถอดบทเรียนการดำเนินงานแพทย์แผนไทยเป็นรายกรณีศึกษาใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดกำแพงเพชร ...
  • การแพทย์แผนไทยในอาเซียน: โอกาสและผลกระทบ 

   ปารณัฐ สุขสุทธิ์; Paranat Suksut; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • นโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; ปารณัฐ สุขสุทธิ์; Paranat Suksut; ยงศักดิ์ ตันติปิฎก; Yongsak Thantiphidok; มณฑาวดี ครุธมีชัย; กุลพล คุปรัตน์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557)
   การประเมินนี้ประกอบด้วยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบายด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ ทางเลือก ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสอดคล้องกับส ...
  • ระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการศึกษา 

   วิชิต เปานิล; Wichit Paonil; ปารณัฐ สุขสุทธิ์; รัชนี จันทร์เกษ; Paranat Suksut; Rutchanee Chantraket (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท เป็นวาระแห่งชาติที่ท้าทาย เพราะประเทศไทยได้ทอดทิ้งการสืบทอดภูมิปัญญาสุขภาพวิถีไทไประยะหนึ่ง ทำให้ประชาชนขาดความนิยม และสังคมขาดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ...
  • อาสาสมัครสาธารณสุข : ศักยภาพและบทบาทในบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนไป 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; ปารณัฐ สุขสุทธิ์; Paranat Suksut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นรูปแบบสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาธารณสุขตามนโยบายสาธารณสุขมูลฐานที่มีการดำเนินการมานานกว่า 3 ทศวรรษ การศึกษาชิ้นนี้เป็นการประเมินศักยภาพและบทบาทของ อสม. ในบริบทสังคมไท ...