Now showing items 1-1 of 1

    • การทดสอบสมรรถภาพทางกายและสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุไทย 

      ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; Sarawin Thepsatitporn; ปรัชญา แก้วแก่น; Pratchaya Kaewkaen; ปริญญา เรืองทิพย์; Parinya Ruengthip (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-04)
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินสุขภาวะทางกาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์และจัดกลุ่มสมรรถภาพทางกายและหาดัชนีชี้วัดสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุไทยทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้ ...