Now showing items 1-2 of 2

  • Health and Medical Cluster 

   ประเสริฐ เอื้อวรากุล; Prasert Auewarakul (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การปล่อยเชื้อไวรัสที่มีชีวิตอย่างยืดเยื้อในผู้ป่วย COVID-19 

   ประเสริฐ เอื้อวรากุล; Prasert Auewarakul; ยุพิน ศุพุทธมงคล; Yupin Suputtamongkol; ชมพูนุท บุญอากาศ; Chompunuch Boonarkart (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-08)
   การพบว่ามีสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่คงอยู่เป็นเวลานานแม้จะหายจากการป่วยแล้วนั้นเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่สำคัญในการควบคุมโรค โดยมีคำถามสำคัญว่าการพบสารพันธุกรรมดัง ...