Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นของเลือดแบบไม่รุกล้ำเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่ 

   ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์; Yodchanan Wongsawat; ประพัฒน์ สุริยผล; Prapat Suriyaphol; กนกวรรณ ศรีรักษา; Kanokwan Sriruksa; ดำรง ไม้เรียง; Dumrong Mairiang; ปรีดา มาลาสิทธิ์; Prida Malasit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
   โรคไข้เลือดออกเดงกี่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย ช่วงหนึ่งในการดำเนินโรคไข้เลือดออกเดงกี่จะเป็นช่วงวิกฤต ซึ่งผู้ป่วยอาจเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ จากสาเหตุสำคัญ คือ การรั่วของพลาสมาออกจากหลอดเลือด ทำให้เลือดมีคว ...
  • เครือข่ายสถาบันวิจัยทางคลินิกที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยพื้นฐาน 

   ปรีดา มาลาสิทธิ์; Prida Malasit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ชีวภาพ เป็นฐานหนึ่งที่สำคัญของระบบการแพทย์และสาธารณสุข ข้อมูลและเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพ จะเป็นเครื่องมือให้กับประเทศในการเผชิญกับปัญหาโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิ ...