Now showing items 1-1 of 1

    • การตลาดสารพิษ : การส่งเสริมการขายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระดับพื้นที่ 

      พิเชษฐ์ หนองช้าง; Phichet Nongchang; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน; Provincial Health Office Nan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
      รายงานวิจัย การตลาดสารพิษ : การส่งเสริมการขายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระดับพื้นที่ ศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ (Evidence based information) สำหรับใช้ในกระบวนการติดตามและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ...